Dr hab. Magdalena Danielewiczowa, prof. UW


Jest związana z Katedrą Lingwistyki Formalnej na Wydziale Neofilologii oraz z Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów filozofii i teorii języka, semantyki lingwistycznej i leksykografii oraz języka artystycznego. Rozprawę doktorską poświęciła analizie znaczenia zdań pytajnych, monografię habilitacyjną – systemowemu opisowi czasowników nazywających stany umysłu. Obecnie przygotowuje książkę na temat struktury semantycznej nietypowych przysłówków. Ważnym doświadczeniem było dla niej tłumaczenie na język polski oryginalnych pism Ferdynanda de Saussure’a, opublikowanych następnie jako Szkice z językoznawstwa ogólnego. Jest autorką trzech podręczników gimnazjalnych do kształcenia językowego. Miała zaszczyt i przyjemność współpracować z prof. Andrzejem Bogusławskim przy opracowywaniu sondy leksykograficznej zatytułowanej Verba polona abscondita. Pełni funkcję sekretarza naukowego Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Komitecie Słowianoznawstwa

  • powrót do listy tutorów
  •