buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Program Doktorancki MPISD AAL - informacje ogólne

W roku akademickim 2008/2009 Akademia »Artes Liberales« uruchomiła Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL (MPISD AAL). Program ten (trzeci poziom AAL) jest nową międzyuczelnianą i interdyscyplinarną formą edukacji, adresowaną do absolwentów studiów interdysyplinarnych. Jego celem jest rozwijanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach humanistycznych oraz kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej.

Program służy promocji prac doktorskich pisanych pod kierunkiem dwóch opiekunów naukowych, reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne1 i różne uczelnie współtworzące Akademię. Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«.

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7 grudnia 2007 roku).1 "W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej

lub w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada jednostki organizacyjnej może powołać drugiego promotora."

[z Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. art.20. pkt. 4 o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie nauki]Kontakt:
Biuro Akademii »Artes Liberales« na Uniwersytecie Warszawskim
ul. Dobra 72
00-312 Warszawa
tel. (+48) 22 828 43 70, fax. (+48) 22 55 25 911
e-mail: aal@aal.edu.pl

Dr Violetta Rączewska, raczewska@ibi.uw.edu.pl
(Sekretariat)
Prof. dr hab. Barbara Bokus - Kierownik MPISD AAL
e-mail: bokus@obta.uw.edu.pl