Rekrutacja MPISD AAL

UWAGA:
Na prośbę Zainteresowanych termin nadsyłania aplikacji do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL zostaje przedłużony do 10 września 2016 r.

W rekrutacji do MPISD AAL na rok 2016/17 nie mogą brać udziału Kandydaci z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (wypełniony został limit stypendiów z tych uczelni dla uczestników Programu, por. § 3 punkt 3 Regulaminu MPISD AAL)

Warszawa, 16 maja 2016 r.

Szanowna Pani Magister/Szanowny Panie Magistrze,

Akademia »Artes Liberales«, zgodnie z decyzją Rady AAL, podjętą 11 maja 2016 roku, ogłasza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MPISD AAL).

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony w roku 2008 i jest realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (Uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007, Uchwała nr 248 z dnia 19.03.2010, Uchwała nr 296 z dnia 22.10.2014, Uchwała nr 316 z dnia 18.03.2016). Efektem studiów w ramach tej formy kształcenia ma być przygotowanie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii »Artes Liberales«. Akademia stwarza doktorantom szansę udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych. Od naszych doktorantów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu tej nowej formy studiowania.

Nabór do IX edycji MPISD adresowany jest do absolwentów studiów interdyscyplinarnych:

  • a) absolwentów Akademii »Artes Liberales«,
  • b) absolwentów Międzywydziałowych/ Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych /Humanistycznych i Społecznych,
    a także
  • c) tych osób, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się ci spośród wymienionych grup absolwentów, którzy są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL (patrz strona główna Akademii) bądź takie studia zamierzają podjąć w roku akad. 2016/2017. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 września 2016 r. w Warszawie Dysponujemy trzema miejscami.

Ankiety aplikacyjne do MPISD AAL (prosimy o wybór odpowiedniego formularza) należy przesłać do Biura Akademii (aal@aal.edu.pl oraz bokus@al.uw.edu.pl) w terminie 1.06 - 1.09.2016 Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do Programu i zasadach uczestnictwa w Programie zawiera Regulamin MPISD AAL.

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik Międzyuczelnianego Programu
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL
prof. dr hab. Barbara Bokus