buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Regulamin Programu Doktoranckiego MPISD AAL

I. Cele, struktura i funkcjonowanie Programu

§ 1

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« (MPISD AAL), zwany dalej Programem, utworzony i realizowany przy poparciu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (uchwała nr 205 z dnia 7.12.2007 r.), jest międzyuczelnianą i interdyscyplinarną formą edukacji, adresowaną do absolwentów studiów interdyscyplinarnych.

§ 2

Celem Programu jest promowanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach humanistycznych oraz kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej.
§ 3

 1. Program jest realizowany we współpracy ze Studiami Doktoranckimi w uczelniach współtworzących AAL.
 2. Studia w Programie nie mogą trwać dłużej niż 4 lata.
 3. Uczestnik Programu otrzymuje stypendium naukowe (przy czym uczelnia zobowiązana jest do wypłacania w danym roku akademickim nie więcej niż trzech stypendiów) w wysokości stypendium doktoranckiego, obowiązującej w danym roku akademickim w tej jednostce, w której Uczestnik Programu odbywa studia doktoranckie. Jeśli Uczestnikowi Programu nie zostanie przyznane stypendium doktoranckie na zasadach ogólnych ze środków jednostki, w której odbywa studia doktoranckie, stypendium przyznaje ze środków własnych Rektor uczelni, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora Uczestnika Programu, a także Kierownika MPISD AAL, biorąc pod uwagę stopień realizacji programu studiów i postępy w przygotowaniu interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku, z zastrzeżeniem paragrafu 4.1
 4. Doktorant jest zobowiązany do terminowego ukończenia pracy doktorskiej.

§ 4

Udział w Programie oraz postępy Uczestnika Programu w przygotowywaniu interdyscyplinarnej dysertacji podlegają corocznej ocenie, po której – w przypadku pozytywnej oceny – następuje wniosek o przyznanie stypendium na rok następny.2
§ 5

Po obronie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej Uczestnik Programu otrzymuje na macierzystej uczelni dyplom nadania stopnia naukowego doktora. Suplementem do tego dyplomu jest dyplom absolwenta Programu, podpisany przez Rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales«.
§ 6

 1. Pracami merytorycznymi i organizacyjnymi, które wiążą się z funkcjonowaniem Programu, zajmuje się Zespół Koordynujący, który jest powołany przez Radę AAL na czas trwania Programu i jest przed Radą AAL odpowiedzialny.
 2. Zespołowi Koordynującemu przewodniczy Kierownik Programu, powołany przez Radę AAL na wniosek Przewodniczącego Rady AAL.
 3. Członków Zespołu Koordynującego, w liczbie nie mniejszej niż 3, powołuje Rada AAL na wniosek Kierownika Programu.3
 4. Zespół Koordynujący współpracuje z kierownikami studiów doktoranckich z macierzystych uczelni Uczestników Programu oraz Radą AAL, przed którą zdaje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Kierownicy studiów doktoranckich z macierzystych uczelni Uczestników Programu są członkami stowarzyszonymi Zespołu Koordynującego.
 6. Członkowie stowarzyszeni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji przez Zespół Koordynujący.

 7. Kierownik Programu i członkowie Zespołu Koordynującego mogą złożyć rezygnację z pełnionych funkcji lub zostać z nich odwołani. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada AAL.
 8. Zespół Koordynujący podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu.

§ 7

 1. Obsługę administracyjną Programu prowadzi Sekretariat AAL.
 2. Obsługę spraw finansowo-księgowych związanych z funkcjonowaniem Programu zapewnia Fundacja Instytut »Artes Liberales«

II. Zasady rekrutacji do Programu

§ 8

O zakwalifikowanie do Programu mogą ubiegać się absolwenci studiów interdyscyplinarnych, którzy są na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię »Artes Liberales« lub dopiero na takie studia zostali przyjęci.
§ 9

 1. Rekrutacja do Programu dokonywana jest na podstawie
  1. ankiety z załączonym projektem pracy doktorskiej i koncepcją jego rozwinięcia w kierunku interdyscyplinarnym oraz
  2. rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Ankieta jest oceniana przez dwu niezależnych recenzentów.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną.
 4. Informację o warunkach przyjęcia do Programu podaje do wiadomości publicznej Kierownik Programu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 10

Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Kierownik Programu.
§ 11

Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest przez Radę Akademii »Artes Liberales«. Komisję Kwalifikacyjną tworzy Zespół Koordynujący Programu i zaproszeni przez Kierownika Programu specjaliści reprezentujący dziedziny, których dotyczą złożone do oceny projekty prac doktorskich.
III. Zasady uczestnictwa w Programie
§ 12

Każdy Uczestnik Programu pracuje pod kierunkiem dwóch opiekunów naukowych reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne i różne uczelnie w AAL (współtworzące, afiliowane) - jednego opiekuna na studiach doktoranckich w uczelni macierzystej Uczestnika Programu i drugiego, powołanego przez Radę AAL.
§ 13

 1. Opiekun powołany przez Radę AAL może zostać współpromotorem pracy doktorskiej Uczestnika Programu; dysertacja jest wtedy przygotowywana w systemie cotutelle.
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, koszty związane z wykonywaniem funkcji współpromotora w systemie cotutelle ponosi Program.
 3. Przyznanie opiekunowi, powoływanemu przez Radę AAL, roli współpromotora jest każdorazowo uzgadniane przez Kierownika Programu i kierownika studiów doktoranckich w macierzystej uczelni Uczestnika Programu, w porozumieniu z opiekunem doktoranta w macierzystej uczelni i potencjalnym opiekunem w Programie oraz za wiedzą i zgodą Uczestnika Programu.

§ 14

 1. Uczestnicy Programu są zobowiązani do udziału w zajęciach organizowanych w ramach Programu. Za zgodą kierowników studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię »Artes Liberales« są zwolnieni, w porozumieniu z Kierownikiem Programu, z części zajęć wskazanych programami tychże studiów.
 2. Akademia zapewnia Uczestnikom Programu udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych, a także możliwość realizowania autorskich zajęć dydaktycznych; programy takich zajęć poddawane są ocenie w ramach konkursu zgłoszonych zajęć dydaktycznych.

§ 15

Uczestnik Programu ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych według autorskiego projektu związanego z tematem pracy doktorskiej. Liczbę godzin dydaktycznych określają programy ramowe studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących AAL. Część tych zajęć, za zgodą Kierownika Programu i kierownika studiów doktoranckich w macierzystej uczelni, doktorant realizuje w ramach Akademii »Artes Liberales«.
§ 16

Corocznej oceny udziału w Programie i postępów pracy doktorskiej dokonuje Zespół Koordynujący na podstawie sprawozdania Uczestnika Programu oraz opinii opiekunów naukowych i opinii kierownika studiów doktoranckich w macierzystej uczelni Uczestnika Programu. Zespół Koordynujący może zasięgnąć opinii niezależnych recenzentów.
§ 17

Uczestnik Programu ma prawo odwoływać się do Rady AAL od decyzji Zespołu Koordynującego. W procedurze odwoławczej ma wgląd w opinie opiekunów naukowych, recenzentów oraz Zespołu Koordynującego.
§ 18

Skreślenia z listy Uczestników Programu dokonuje Rada AAL na podstawie pisemnego wniosku zgłaszanego przez Kierownika Programu i zaopiniowanego przez opiekunów naukowych oraz niezależnych recenzentów. Decyzja Rady AAL o skreśleniu jest ostateczna.
§ 19

Kolejne etapy przewodu doktorskiego (otwarcie przewodu, wyznaczenie promotorów, recenzentów, egzaminów kierunkowych i pobocznych oraz publiczna obrona pracy) odbywają się zgodnie z procedurą przyjętą w macierzystej uczelni Uczestnika Programu.
§ 20

Szczegółowe zasady studiowania w Programie uchwala Zespół Koordynujący po zasięgnięciu opinii Rady AAL.
§ 21

Zmiany Regulaminu uchwala Rada AAL.


1 Wcześniej, do czerwca 2016: Uczestnik Programu otrzymuje stypendium naukowe.Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku z zastrzeżeniem paragrafu 4.
2 Wcześniej, do czerwca 2016: Udział w Programie oraz postępy doktoranta w przygotowywaniu interdyscyplinarnej dysertacji podlegają corocznej ocenie, po której następuje - w przypadku pozytywnej oceny - wniosek o przyznanie stypendium na rok następny.
3 Wcześniej, do czerwca 2016: Członków Zespołu Koordynującego, w liczbie nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 5, powołuje Rada AAL na wniosek Kierownika Programu.