buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Przebieg studiów

Każdy student dwuletnich studiów drugiego poziomu w Akademii »Artes Liberales« realizuje pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora) w pełni indywidualny program studiów, który powinien być bezpośrednio związany z projektem badawczym, zgłoszonym w ankiecie aplikacyjnej. Jako student konkretnego kierunku na uczelni macierzystej zobligowany jest do zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym kierunku, natomiast w ramach Akademii »Artes Liberales« ma prawo, w porozumieniu z tutorem, doboru dyscyplin i przedmiotów znajdujących się w ofercie edukacyjnej wszystkich ośmiu sfederowanych uniwersytetów. Kształtowanie programu własnych studiów wymaga od studentów dojrzałości i ogromnej dyscypliny.
Ponadto do studentów Akademii adresowane są specjalne seminaria, warsztaty, konferencje, moduły zajęć i wykłady z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki, w których mogą uczestniczyć zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Szczególnym doświadczeniem, w którym ujawnia się interdyscyplinarny charakter Akademii »Artes Liberales«, są tzw. "sesje": w ciągu roku dwie lub trzy specjalizacyjne i jedna główna. Są to spotkania studentów Akademii, organizowane przez kolejne ośrodki uniwersyteckie, poświęcone konkretnym zagadnieniom, rozpatrywanym z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Podsumowaniem każdej sesji jest pisany przez studenta esej, poświęcony któremuś z wątków danego zjazdu. Student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu roku jednej sesji specjalizacyjnej, która trwa 2-3 dni oraz sesji głównej, trwającej zwykle tydzień.


Zaliczenie roku
Studia drugiego poziomu w ramach AAL rozpoczynają się w połowie lutego i odbywają się w systemie punktowym; punkty przyznawane są za zaliczane na ocenę zajęcia dydaktyczne. Program studiów drugiego poziomu w Akademii »Artes Liberales« obejmuje 400 godzin zajęć (200 punktów AAL), które student zalicza w ciągu trzech semestrów uczestnicząc w zajęciach na uczelni zewnętrznej oraz "sesjach" AAL. Do zaliczenia roku w Akademii konieczne jest również realizowanie pod kierunkiem tutora kolejnych etapów projektu badawczego.


Szczegółowa dystrybucja punktów:

Lp.   Liczba punktów
1. "sesja" główna AAL - udział w sesji + esej posesyjny 20
2. "sesja" specjalizacyjna AAL udział w sesji + esej posesyjny 10
3. udział w konferencji, sympozjum, warsztatach (za każdy udział) do 15 (w zależności od indywidualnej decyzji Rady AAL)
4. udział w zajęciach poza uczelnią macierzystą + obowiązkowa ocena 15 (za każde 30 godz.)
5. praca roczna dla AAL do 12 (w zależności od oceny)

Egzamin końcowy i dyplom Akademii »Artes Liberales«


Po zrealizowaniu dwuletniego programu w ramach Akademii »Artes Liberales« student zdaje egzamin ustny z zakresu wyznaczonego przez Radę Akademii »Artes Liberales«. W skład komisji egzaminacyjnej, oprócz obu opiekunów naukowych, wchodzi członek Rady AAL oraz zaproszony przez Radę ekspert.
Po zdaniu egzaminu absolwent dwuletnich studiów II poziomu w Akademii »Artes Liberales« otrzymuje dyplom, podpisany przez rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales« i zawierający spis studiowanych oraz zaliczonych przedmiotów.