buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Przebieg studiów


Każdy student Akademii »Artes Liberales« realizuje pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora) w pełni indywidualny program studiów, zgodny z osobistymi preferencjami i pasjami. Jako student konkretnego kierunku na uczelni macierzystej zobligowany jest do zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym kierunku (najczęściej realizuje to w ramach indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji studiów), natomiast w ramach Akademii »Artes Liberales« ma prawo swobodnego doboru dyscyplin i przedmiotów znajdujących się w ofercie edukacyjnej wszystkich ośmiu sfederowanych uniwersytetów. Kształtowanie programu własnych studiów wymaga od studentów dojrzałości i ogromnej dyscypliny.

Ponadto do studentów Akademii adresowane są specjalne seminaria, warsztaty, konferencje, moduły zajęć i wykłady z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki, w których mogą uczestniczyć zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Szczególnym doświadczeniem, w którym ujawnia się interdyscyplinarny charakter Akademii »Artes Liberales«, są tzw. "sesje": w ciągu roku dwie lub trzy specjalizacyjne i jedna główna. Są to spotkania studentów Akademii, organizowane przez kolejne ośrodki uniwersyteckie, poświęcone konkretnym zagadnieniom, rozpatrywanym z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Podsumowaniem każdej sesji jest pisany przez studenta esej, poświęcony któremuś z wątków danego zjazdu. Student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu roku jednej sesji specjalizacyjnej, która zwykle trwa 2-3 dni oraz sesji głównej, trwającej zwykle tydzień.

Zaliczenie roku

Studenci przyjęci w wyniku rekrutacji na studia I poziomu w Akademii uczestniczą w stażu przygotowawczym, który obejmuje udział w specjalnie zorganizowanej sesji AAL (maj), napisanie krótkiego eseju po sesji (do połowy lipca) oraz wykonanie zadania ustalonego z tutorem zewnętrznym (do końca sierpnia). Zaliczenie stażu jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki na uczelni zewnętrznej w ramach studiów I poziomu w Akademii »Artes Liberales«.

Właściwe studia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w systemie punktowym; punkty przyznawane są za zaliczane na ocenę zajęcia dydaktyczne. Program trzyletnich studiów pierwszego poziomu w Akademii »Artes Liberales« obejmuje 600 godzin zajęć (300 punktów AAL), które student zalicza uczestnicząc w zajęciach na uczelni zewnętrznej oraz "sesjach" AAL. Do zaliczenia roku w Akademii konieczne jest również napisanie pod kierunkiem tutora pracy rocznej niepunktowanej).

Szczegółowa dystrybucja punktów:

Lp.   Liczba punktów
1. "sesja" główna AAL - udział w sesji + esej posesyjny 20
2. "sesja" specjalizacyjna AAL udział w sesji + esej posesyjny 15
3. udział w konferencji, sympozjum, warsztatach (za każdy udział) do 10 (w zależności od indywidualnej decyzji Rady AAL)
4. udział w zajęciach poza uczelnią macierzystą + obowiązkowa ocena 15 (za każde 30 godz.)
5. dodatkowa praca roczna dla AAL do 15 (w zależności od oceny)

Egzamin końcowy i dyplom Akademii »Artes Liberales«

Po zrealizowaniu trzyletniego programu w ramach Akademii »Artes Liberales« student może ubiegać się o kontynuowanie kształcenia w na dwuletnich studiach II poziomu w AAL. W tym celu, jak wszyscy kandydaci, ma obowiązek złożyć projekt programu badawczego.

Może też zakończyć studia po trzech latach i zdawać egzamin ustny z zakresu wyznaczonego przez Radę Akademii »Artes Liberales«. W skład komisji egzaminacyjnej, oprócz obu opiekunów naukowych, wchodzi członek Rady AAL oraz - w razie potrzeby - zaproszony przez Radę ekspert.

Po zdaniu egzaminu absolwent 3-letnich studiów I poziomu w Akademii »Artes Liberales« otrzyma dyplom, podpisany przez rektorów wszystkich uczelni sfederowanych w Akademii »Artes Liberales« i zawierający spis studiowanych oraz zaliczonych przedmiotów.