Maciej Junkiert

dr Maciej Junkiert

Historyk literatury, adiunkt w Pracowni Badań nad Tradycją Europejską UAM. Absolwent polonistyki i Akademii »Artes Liberales« (studia indywidualne w zakresie filozofii, filologii klasycznej i recepcji grecko-rzymskiego antyku). W 2011 roku obronił pracę doktorską w ramach Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. Autor książki Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida (Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2012). Publikował w „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Studia Norwidiana”, „Napisie”, „Polonistyce”, „Czasie Kultury” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych. Pełnomocnik Rektora UAM ds. studiów międzykulturowych "Polacy i Niemcy w Europie". Sekretarz redakcji „Slavii Occidentalis”.


Główne zainteresowania naukowe: recepcja greckiego i rzymskiego antyku w literaturze romantycznej, dziewiętnastowieczne koncepcje wychowawcze i ich obecność w literaturze, związki hellenizmu z chrześcijaństwem, religijne konteksty mimesis, nowożytna filozofia historii, dziewiętnastowieczna erudycja starożytnicza, kwestia homerycka w XVIII i XIX wieku, polska recepcja pism J. J. Winckelmanna, W. Humboldta i F. Schlegla.

do listy absolwentów MPISD AAL

do listy uczestników MPISD AAL