Jakub Kujawiński


Jakub Kujawiński


Studia w AAL ukończyłem jesienią 2005 roku (kilka miesięcy po uzyskaniu magisterium z historii na UAM). Odbywałem je najpierw na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pod opieką Prof. Agnieszki Kijewskiej, zaś od II roku na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Prof. Karola Modzelewskiego. Sylwetki Tutorów jasno wskazują na mediewistykę jako zasadniczy obszar moich zainteresowań. Wybór zajęć realizowanych w ramach programu AAL (z różnych dyscyplin humanistycznych: historii, historii filozofii, socjologii, antropologii kulturowej) podporządkowywałem więc własnym studiom nad średniowiecznymi społeczeństwami i kulturą epoki, w tym czasie skoncentrowanym na problemach tożsamości zbiorowych oraz chrystianizacji Barbaricum. Duża swoboda w kształtowaniu corocznego programu studiów dała mi zatem możliwość specjalizacji przy równoczesnym przekraczaniu granic własnej dyscypliny. Nie mniej cennym skutkiem obecności w AAL było poznanie, już u początku drogi akademickiej, innych środowisk naukowych z ich tradycjami, zainteresowaniami, bibliotekami... Studia te były wreszcie nieocenionym źródłem inspiracji i skutecznym narzędziem mobilizacji naukowej – większość moich pierwszych publikacji naukowych to prace roczne lub te pisane na zaliczenie sesji AAL.
Obecnie jestem doktorantem w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UAM, gdzie pod kierunkiem Prof. Jerzego Strzelczyka kończę rozprawę poświęconą czternastowiecznemu zbiorowi francuskich przekładów łacińskich kronik, sporządzonemu w kręgu arystokracji południowowłoskiej. W międzyczasie odbyłem w Rzymie studia podyplomowe zakończone uzyskaniem Diplôme européen d’études médiévales. Dwukrotnie byłem stypendystą rządu włoskiego, zaś w 2009 roku zostałem laureatem stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Moje zainteresowania badawcze skupiają się aktualnie na historii historiografii średniowiecznej, mechanizmach transmisji tekstów w średniowieczu, kodykologii i dziejach Italii.

do listy absolwentów