Tomasz Siwiec

Siwiec.jpg


Tomasz Siwiec


Urodzony w 1985 roku w Toruniu. Studiował filozofię, historię i filologię polską w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod opieką prof. dra hab. Mirosława Żelaznego. W roku 2007 zostaje przyjęty do Akademii «Artes Liberales». Jego tutorem zewnętrznym został dr Zbigniew Zwoliński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 roku na podstawie pracy Krytyka relatywizmu etycznego w filozofii Nicolai Hartmanna uzyskał tytuł magistra. W tym samym roku został słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UMK.
W swojej pracy badawczej zajmuje się problemem relacji między etyką a estetyką oraz zjawiskiem estetyzacji moralności. Pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Wiśniewskiego (Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej) przygotowuje pracę doktorską Doświadczenie estetyczne a moralność. Przyczynek do teorii estetyzacji. Jest członkiem zespołu badawczego powołanego przez prof. dra hab. Mirosława Żelaznego w celu wydania pierwszej polskiej edycji Dzieł zebranych Immanuela Kanta. Obecnie przygotowuje do druku antologię tekstów Studia z etyki i estetyki. Perspektywy wspólnych badań wobec zjawiska estetyzacji. Od 2008 roku jest redaktorem Ruchu Filozoficznego. Lubi jazdę konną i współczesną literaturę amerykańską.


powrót do listy studentów II-go poziomu