Wieczorek Krzysztof


Prof. UŚ dr hab. Krzysztof Wieczorek


Ur. 1956. W 1978 ukończył matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Praca mgr:
Zastosowanie ultraproduktu w logice. W latach 1976-78 uczęszczał na wybrane zajęcia z filozofii na UJ i KUL; w l. 1990-91 studiował 2 semestry teologii we Freiburgu im Breisgau. Doktorat 1986 US na temat: Polska filozofia spotkania. W latach 1990-91 stypendysta KAAD we Freiburgu (opiekun: prof. B.Casper). Habilitacja UŚ 1994: Levinas a problem metafizyki. Zatrudniony od grudnia 1978 nieprzerwanie w Instytucie Filozofii US, od 1996 na stanowisku profesora US, od 1999 - kierownik Zakładu Logiki i Metodologii. We wrześniu 2004 wszczęto procedurę ubiegania się o tytuł profesora. Autor 4 książek: Dwie filozofie spotkania:
J.Tischner-A.Nowicki; Levinas a problem metafizyki; Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego; Spory o przedmiot poznania. Redaktor prac zbiorowych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych konferencji. Współpracuje z kilkoma instytucjami naukowymi w RFN (Muhlheim/Ruhr, Freisin^ bei Mtinchen), Czechach (Ołomuniec) i Słowacji (Bratysława, Bańska Bystrzyca). Interesuje się epistemologią, filozofią dialogu, historią fenomenologii, filozofią kultury, aksjologią. Od 2003 prowadzi międzyuczelniane seminarium interdyscyplinarne Słowa, postawy, wartości.

  • powrót do listy tutorów
  •