buy tramadol online no prescriptionzoplidem online pharmacybuy viagra online no prescriptionbuy zolpidem online no prescriptionbuy tramadol online without prescriptionbuy xanax onlineultram for salebuy zolpidem online no prescriptionbuy xanax no prescriptionultram online no prescriptionzolpidem online no prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy ultram onlinebuy tramadol without prescriptionxanax online no prescriptionzolpidem online pharmacytramadol for sale

Ulicka Danuta

Ulicka2.JPG


Prof. dr hab. Danuta UlickaWykłada teorię literatury, poetykę i metodologię badań literackich w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Jest kierownikiem Zakładu Teorii Literatury i Poetyki. Bodaj od początku uczestniczy w pracach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Artes Liberales, jako tutor i opiekun roku.
Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół nowoczesnego literaturoznawstwa w Europie Środkowej i Wschodniej, czyli w regionie, w którym w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku teoria literatury narodziła się i rozwinęła, by w latach 60. przewędrować do Europy Zachodniej i USA. Teorię pojmuje jednak specyficznie: jako wypowiedź kulturową, podobnie jak wypowiedź literacka – chronotopową, tj. niezrozumiałą poza kontekstem społecznym politycznym, światopoglądowym i biograficznym. Tak rozumiana teoria, wbrew głośnym orzeczeniom z lat 80. XX stulecia o jej śmierci, nie jest martwa. A od "samej" literatury dzielą ja płynne i niustabilizowane granice, zmienne w czasie i przestrzeni.
Jest autorką książek: Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty (1992); Oblicza samotności. Szkice o egzystencjalizmie (1996); Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej (1999); Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z historii i teorii nowoczesnego literaturoznawstwa w Europie środkowo-wschodniej (2007). Z jej inicjatywy i pod jej redakcją naukową ukazały się prace zbiorowe: Polskie oblicza feminizmu, 2000; Dialog – Komparatystyka – Literatura, 2002; Literatura. Teoria. Metodologia, wyd. 3: 2006; przekład ukraiński: Literatura. Teorija. Metodologija, Kijów 2006; Derrida/Adirred, 2006; Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, 2008; Tekst (w) sieci, t. 1 i 2, 2009.
Za najpoważniejsze i najtrwalsze swoje dokonania naukowe uznaje jednak nie dpkonania autorskie, ale tłumaczenia: książek Michaiła Bachitna Estetyka twórczości słownej (1986), Siergeija Awierincewa Na skrzyżowaniiu tradycji., szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej (1988), Władimira Proppa Nie tylko bajka (2000), Olgi Frejdenberg Semantyka kultury (2005). Za swoje fundamentalne przedsięwzięcie badawcze - dwutomową antologię prac Bachtina i jego kół oraz rozpraw bachtinologów Ja – Inny Wokół Bachtina (2009). Przekłada również utwory literatury fikcyjnej i dokumentalnej (R. Pogodina, W. Jerofiejewa, A. Sacharowa). Ponadto regularnie uprawia eseistykę i krytykę literacką, a okazjonalnie współpracuje z polskim radiem i TVP Kultura. Bierze udział w przedsięwzięciach młodych pracowników nauki polskiej ("Przegląd Filozoficzno-Literacki") i ukraińskiej ("Ukraina moderna"), jest członkiem komitetu redakcyjnego międzynarodowego periodyku naukowego “Interpretations. European Journal for Poetics and Hermeneutics” i wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN periodyku "Colloquia Humanistica".

Na zdjęciu –w sali wykładowej MGU (październik 2009).

  • powrót do listy tutorów
  •