Sucharski Robert

Sucharski 2.JPG


Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW


Ur. 11.02.1968 (Olsztyn). Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986-1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. dra hab. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992-1998); rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. dra hab. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998-2001; od 2001 adiunktura w IBI AL (dawniej: OBTA UW); kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Profesor nadzwyczajny UW od marca 2009.
Stypendysta Komisji Europejskiej EWG (Program TEMPUS) 1990/91; stypendysta Uniwersytetu Genewskiego (1994/95); stypendysta rządu greckiego (1999).
Od roku 1992 członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF); 1995-2001 sekretarz generalny PTF; 2001-2005 kanclerz PTF. 1998-2001 kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Łacińskiego. Od roku 1999 dyrektor wykonawczy „Artes Liberales” Inter-University Program in the Humanities, Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (MSH). Od roku 1999 sekretarz, dyrektor, a następnie prowost Fundacji „Instytut Artes Liberales”. Od lutego 2008 zastępca dyrektora Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikacje dotyczące językoznawstwa indoeuropejskiego, mykenologii/dialektologii greckiej, historii medycyny wojskowej.

powrót do listy tutorów