Dr.hab. prof. UW Małgorzata Grzegorzewska

Grzegorzewska2.jpg


Anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu Renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; opisywała w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m. in.: Kultura Renesansu, Poeci Metafizyczni, Księgi Emblematów) oraz seminaria magisterskie. Wygłaszała wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Akademii Ruchu Teatralnego w Gardzienicach. Jest Kierownikiem Makrokierunku filologiczno-kulturoznawczego na Wydziale Neofilologii UW. Sprawuje Opiekę nad studencką grupą teatralną “Cheerful Hamlets” i Kołem Naukowym.

  • powrót do listy tutorów
  •